Login Login

Detail Information

  • Product Search
  • Detail Information
Clanza CR tab.
Company Korea United Pharm. ETC/OTC OTC
MOHSA Class 114 ATC M01AB
NHI Price 414 Reg/Mark On sale
Unit 자사 Pill ID UT(Front) CL CR(Back)
Composition
aceclofenac 200mg 
류마티스관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 견갑상완골의 관절주위염, 요통, 좌골통, 비관절성 류머티즘으로 인한 통증
○ 성인 : 아세클로페낙으로서 1회 200 mg을 1일 1회 복용한다.
이 약은 씹거나 부수지 말고 그대로 복용한다.